Riktlinjer för miljöarbete

Personal

Öka våra medarbetares kunskap i miljöfrågor och motivera dem till att handla miljömedvetet.

Leverantörer

I kontakt med våra leverantörer ska vi påverka dem så att de utvecklar miljöriktiga produkter och förpackningar. Vi ska uppmuntra våra leverantörers miljöarbete och ställa krav på att alla leverantörer ska ha en miljöpolicy.

Kunder

Genom en ökad försäljning av produkter för miljöanalys och reglering av processer kan vi aktivt bidra till minskade utsläpp och därmed en bättre miljö.

Vi försöker påverka våra kunders inköpsbeteende så att de planerar sina inköp på ett sätt som leder till färre leveranstillfällen. På detta sätt kan vi vara med och minska energiförbrukning, utsläpp av avgaser och användning av förpackningsmaterial.

Transporter/resor

Ett självklart mål för oss är att minimera antalet transporter och resor. Vid val av transportsätt ska vi väga in miljöaspekter. Samordning av leveranser, ändrade inköpsmönster, ökad användning av tele/videokonferenser är exempel på åtgärder som vi använder.

Återvinning av elektriska och elektroniska produkter

Företaget är anslutet till Elkretsen AB via moderbolaget Addtech Life Science. Därigenom uppfyller vi de krav som ställs på oss beträffande insamling av elektriska och elektroniska produkter enligt WEEE-direktivet.

Förpackningar

Företaget är anslutet till REPA via moderbolaget Addtech Life Science. Därigenom uppfyller vi de krav som ställs på oss angående insamling och återvinning av det förpackningsmaterial som vi skickar ut till våra kunder. Vi strävar i första hand efter att undvika onödigt förpackningsmaterial.

Självklart försöker vi återanvända det förpackningsmaterial vi får från våra leverantörer. Det förpackningsmaterial vi köper ska vara miljöriktigt.

Källsortering/engångsartiklar

Vi strävar aktivt efter att minimera användningen av engångsartiklar på företaget. De sopor som uppstår i verksamheten källsorteras.

Inköp

Vid inköp ska vi i första hand välja miljömärkta eller miljöriktiga produkter.

Ett självklart mål för oss är att minska pappersanvändningen. Minskad användning av interna papperslistor, övergång till e-post, postens e-brev och EDI är några vägar till att minska förbrukningen av papper.

Energi

Vi ska arbeta för att minimera vår förbrukning av energi och välja miljöriktiga energikällor.